Projecte “Ensenyar amb perspectiva de gènere a Dret”

Seminari d’assessorament: La incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació i impartició de la docència a la Facultat de Dret

Contingut: Assessorament en metodologies que permetin a un grup de docents de la Facultat de Dret incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i la impartició de les seves respectives assignatures

Investigadora principal: Prof. Dra. Valentina Milano

Membres de l’equip: Valentina Milano, Margalida Capellà i Roig, Maria Ballester Cardell, Rosario Huesa Vinaixa, Apol·lònia Martínez Nadal, Joan David Janer Torrens, Francesca Llodrà Grimalt, Carmen Tomás-Valiente Lanuza, Magdalena Llompart Bennàssar, Pau de Vílchez Moragues, Ricardo Navarro Gómez, Sebastià Rubí Tomàs, Eduardo Ramón Ribas, Maria del Mar Crespí Ferriol, Josep Gunnar Horrach Armo.

Pressupost: 1.000 €

Objectius del projecte

  • Sensibilitzar el professorat de la Facultat de Dret de la UIB sobre la necessitat d’integrar la perspectiva de gènere en la seva docència, d’acord amb l’eix 7 “Docència” de l’II Pla d’Igualtat de la UIB (2019-2021) que inclou com a principals objectius la inclusió de competències en matèria d’igualtat en els plans d’estudis, l’oferta de formació transversal en matèria d’igualtat de gènere i la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els àmbits del coneixement.
  • Analitzar el grau d’inclusió de la perspectiva de gènere en els programes de les assignatures impartides pel professorat de les diferents àrees del Dret que participen en aquest projecte (Dret constitucional, penal, civil, administratiu, laboral, internacional, mercantil, financer) i reflexionar sobre les pràctiques docents transmissores de les desigualtats de gènere.
  • Dotar el professorat de la Facultat d’eines metodològiques tant teòriques com pràctiques per a la integració de la perspectiva de gènere en assignatures de caràcter jurídic. Amb aquesta finalitat, oferir experiències sobre la introducció de la perspectiva de gènere en la docència en l’àmbit del Dret a altres universitats espanyoles.
  • Fomentar la creació d’una cultura de la igualtat que permeti transmetre aquest valor central del nostre ordenament jurídic i de la nostra societat democràtica als alumnes de Dret, perquè aquests adquireixin les competències necessàries per a la tutela efectiva del dret a la igualtat i no discriminació de gènere en les diferents facetes professionals que desenvoluparan com a juristes: jutges, advocats, fiscals, funcionaris, etc.

Justificació del projecte

La inclusió de la perspectiva de gènere en la docència és un element essencial per garantir la igualtat entre homes i dones. Aquest objectiu ve dictat no només pel Pla d’igualtat de la UIB, sinó per la llei: la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007 estableix que el sistema educatiu ha d’incloure entre els seus fins l’educació en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes (art. 23), i la Llei contra la violència de gènere de 2004 estableix la inclusió de la igualtat de gènere en la formació i docència (art. 4). No obstant això, aquest objectiu queda lluny d’haver-se complert ja que, en l’àmbit de les professions jurídiques, es constata de forma recurrent una manca de formació i capacitació que genera situacions de desprotecció i fins de victimització secundària de les dones.

En aquest context, crida l’atenció que el professorat de la Facultat de Dret no hagi rebut cap formació adreçada a adquirir coneixements específics i competències transversals per a la integració de la perspectiva de gènere en la seva docència. Per suplir aquesta mancança, els professors que integren el Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats dels Illes Balears (LIDIB) que s’acaba de crear a la Facultat de Dret proposen impulsar aquesta capacitació a través dels seminaris d’assessorament que es proposen, per poder revertir aquest coneixement en els alumnes i futurs juristes de les Illes Balears.

Aquest equip considera que necessita l’esmentat assessorament per transmetre de forma més eficaç aquells coneixements que permetran a aquests futurs professionals, entre altres coses, reconèixer aquelles situacions que vénen determinades per una desigualtat de gènere i aplicar les mesures necessàries per prevenir i corregir aquestes desigualtats i per sancionar adequadament les conductes que les determinen i perpetuen.

Activitats

Es realitzaran dues sessions formatives, previsiblement entre decembre de 2019 y maig de 2020.