Elements per a una reactivació econòmica responsable després del coronavirus

Pau de Vílchez Moragues

Professor ajudant de dret internacional públic UIB

Diario de Mallorca, 14 d’abril de 2020

L’absoluta dependència de l’economia balear del turisme i la gran fragilitat que en deriva per a la nostra economia han quedat paleses amb la crisi del coronavirus. El nostre benestar no pot dependre de fluxos de turistes que s’han demostrat altament volàtils. Qualsevol nova crisi sanitària, social o de seguretat pot tenir efectes similars i colpejar fortament milers de famílies de les illes. A banda, el canvi climàtic està provocant ja una reducció dels fluxos turístics, una tendència que s’accentuarà en les properes dècades a mesura que les temperatures augmentin a Balears per sobre del nivell de confort i les temperatures dels països d’origen esdevinguin més temperades. A més, l’augment de malalties lligades al canvi climàtic així com la reducció important de superfície de les platges degut a l’augment del nivell del mar, fan imprescindible afrontar un futur en el qual el turisme no pot ser el nostre motor econòmic principal.

El monocultiu turístic ha causat una pèrdua de diversitat en els sectors econòmics que provoca que avui haguem d’importar gairebé tots els bens que consumim, inclosos bens essencials, com l’alimentació. Cosa que a més provoca un fugida de capitals cap a l’exterior que altrament es quedarien a les illes i alimentarien l’economia local.

Per altra banda, cal tenir en compte que el turisme ha generat nombrosos impactes negatius, tant des del punt de vista social com ambiental. Les xifres d’abandonament escolar més elevades de l’Estat responen a un model que cerca mà d’obra barata i poc qualificada i les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector turístic son sovint d’una gran precarietat. A més, molts joves de les illes amb esperit creatiu han de partir per a trobar un futur professional que correspongui a les seves expectatives, privant les Balears del seu talent i les seves capacitats.

Finalment, l’impacte del model turístic sobre el medi ambient ha estat catastròfic, no només amb problemàtiques a nivell local, com ara la contaminació atmosfèrica i marina, la destrucció del territori, o l’esgotament dels recursos hídrics, sinó també contribuint a problemes de nivell global, com el canvi climàtic. Els desplaçament dels turistes cap a les illes i un cop aquí, o la necessitat d’importar un gran nombre dels productes que consumeixen, és una font incessant d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que contribueixen a l’escalfament global del qual, a més, serem víctimes.

L’objectiu, doncs, hauria de ser dedicar la imprescindible acció i inversió públiques de resposta a la crisi del coronavirus a bastir un sistema econòmic robust i sostenible, que generi benestar compartit per a tota la ciutadania. Les pressions per a que aquestes mesures vagin destinades als sectors econòmics actuals seran colossals, i és comprensible que així sigui: els interessos econòmics son enormes i moltes famílies treballen a dia d’avui en aquests sectors. Ara bé, seria una errada tornar al model que tants problemes crea i que tanta fragilitat, dependència i vulnerabilitat genera.

És imprescindible que l’esforç ingent que faran les administracions públiques a tots els nivells es dediqui principalment a bastir un teixit social i econòmic que ens permeti a tots i totes sortir de la crisi enfortides, amb major igualtat, amb una economia molt més robusta i amb uns impactes sobre el medi ambient no només reduïts, sinó positius. Únicament així podrem assolir un nivell de benestar real compartit que sigui resistent als embats i desafiaments que de ben segur ens afectaran en el futur.